Küldetésmondatunk:
“A Gyermekliget egy együttműködő közösség, ahol a gyermekeket olyan sajátos pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Gyakori kérdések a Waldorf iskoláról

Szerencsére Magyarországon is egyre több alternatív pedagógiai módszereken alapuló intézmény nyitja meg kapuit. 

A Waldorf pedagógia is egyike a reformpedagógiai mozgalmaknak, egységes elvei az óvodától az érettségiig kísérik a gyermekeket, s melynek elindítója és alapelveinek kidolgozója Rudolf Steiner (Kraljevec, 1861 - Dornach, 1925) polihisztor volt.
A Waldorf-iskolákat világszerte a szülők igénye hívja létre összhangban azzal az alapelvvel, melyek szerint a szülő joga megválasztani gyermeke nevelésének, iskoláztatásának körülményeit.

A Waldorf pedagógiájáról és működéséről sok hír kering a szülők között. Tapasztalataink szerint sok rémhír is vegyül közéjük.

Az alábbi írásban a leggyakoribb kérdésekre igyekszünk jó válaszokat adni az Önök számára:


Miben különbözik a Waldorf iskola a többi iskolától?
 

A Waldorf-pedagógia lelki, testi, szellemi adottságok fejlesztésére egyforma hangsúlyt helyez az egységes művészeti, gyakorlati, intellektuális képzés útján, ezért nevezzük a Waldorf-iskolákat "a szív, a kéz és a fej" iskolájának. A két iskolatípus között döntően az ismeretek átadásának folyamatában van lényeges különbség. A Waldorf iskola nem definíciókat, kész ítéleteket közvetít a gyermek felé, hanem abban segít, hogy tapasztalás útján élő fogalmak alakuljanak ki a diákokban, ne veszítsék el kapcsolatukat a világgal. Cél, hogy tanuljon meg saját szemével nézni a világban, ítéletek helyett jellemezni, karakterizálni tanuljon. Így olyan gyermekké cseperedhet, aki bízik saját gondolkodási erőiben.


Igaz, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek iskolája?

Nem. Ezt az iskolát szülői kezdeményezés hívja életre. A szülők szeretnék gyermekeiket olyan iskolába járatni, ahol szorongásmentes légkörben, szabad döntésekre képes, önállóan cselekvő embereket nevelnek, akik ki tudják bontakoztatni magukkal hozott képességeiket a maguk és a világ javára. A Waldorf iskolákba, mint más állami iskolákba is különféle adottságú gyermekek járnak, nehézségekkel küzdő gyermekek felvételénél elsősorban az osztályközösség érdekeit veszik figyelembe, továbbá megvizsgálják a gyermek speciális fejlesztését tudják-e biztosítani.


Milyen gyermekeket vesznek fel a Waldorf iskolába?

A Waldorf Őskola minden gyermek számára nyitott, - vallástól, bőrszíntől, nemtől függetlenül. Mi nem gyermekeket, hanem családokat veszünk fel, szükséges, hogy a szülők egyetértsenek pedagógiánkkal, az iskolai munka megalapozása az otthoni, szülői körben történik.


Tehetségesnek kell lennie a gyermeknek képző művészetben, hogy a Waldorf iskolában megfeleljen?

Nem. A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi lényét harmonikus egységben fejleszti. A képzőművészeti tárgyak, mint a festés, kötés, agyagozás, fafaragás stb. nem elsősorban az eredményről szólnak, hanem a folyamatról. A tevékenységek során a gyerekeknek sokféle, a képzőművészeteken túlmutató, képessége bontakozhat ki. Ezek a tárgyak segítik a gyermek egészséges személyiségének
kialakulását, emocionális fejlődését.


Igaz, hogy egy osztálytanító viszi végig az osztályt elsőtől a nyolcadik osztályig?

Igaz. Az osztálytanító elsőtől nyolcadik osztályig kíséri a gyermekeket és a lehetı legtöbb tantárgyat tanítja nekik. Ezzel az általánosan művelt emberfő példáját is szolgáltatja, hiszen a gyerekek is megtapasztalhatják, hogy mennyiféle tudás elsajátítható. A Waldorf-pedagógia legfontosabb pedagógiai eszköze a szeretet. Serdülőkorig a gyermeknek szeretetre és követendő emberi tekintélyre van szüksége. Az osztálytanító, mint egy jó szülő végig figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, tapasztalatait felhasználva tudja legjobban a gyermek képességeit kibontakoztatni.


Minden tantárgyat az osztálytanító tanít?

Természetesen nem. A főoktatási tárgyakat tanítja, amely a nap első két órájában zajlik. Utána hosszabb, fél órás szünet, majd 45 perces szakórák következnek, melyek között 5-10 perces szünetek vannak. A harmadik órától következnek sorban azok a tantárgyak, amelyekben lényeges a ritmikus ismétlés, ilyenek az idegen nyelvek, az euritmia és a torna, valamint a zene. Lehetőleg a délelőtt későbbi szakaszában kerül sor a kézimunkára, barkácsolásra, kertészkedésre és a természettudományos kísérletezésre.


Képes az osztálytanító minden tárgyát szakképzetten tanítani?

A Waldorf tanárok posztgraduális vagy nappali képzés keretében külön képzésen vesznek részt. Solymáron a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Intézet keretei között készítik fel őket erre a különleges feladatra. Az általános iskolai tananyag nem a minél nagyobb intellektuális fejlesztést célozza meg, hanem a nagyon megalapozott, sok tapasztalaton csiszolódott tudás kicsíráztatására törekszik. Alapvető cél: a gyermekből a világra nyitott, független személyiség, alkotó felnőtt váljék, akik tudják, hogy a világ megismerhető érdeklődéssel, tanulással.


Mi az az epochális oktatás?

A tanítás minden nap a főoktatással kezdődik, melyben a közismereti tantárgyakat oktatjuk, epochális rendszerben ((epocha - görög szó: korszak, időszak). Három-négy héten keresztül ugyanazzal a témakörrel foglalkoznak (anyanyelv művelése, matematika, környezetismeret, történelem, kémia, fizika stb.) Így a tanulóknak és a tanároknak egyaránt alkalmuk van arra, hogy a témakörben valóban elmélyedjenek.
Az epochalis tanításban 1-1 tantárgy évente általában csak kétszer-háromszor kerül sorra, a gyerekeknek van idejük “ felejteni”. A két epocha közti szünet ugyanazt jelenti, mint a két tanítási nap közti éjszaka. S mint ahogy az alvás után az ébredés, úgy az elfelejtett tudás felszínre hozása és munkamegosztás a gyermekekre, mert nyugodt és fegyelmezett tevékenységre szoktatja őket. Ez rendkívül fontos egy olyan korban, melyre a szétszórtság és az ingerek túláradása a jellemző.


Igaz-e, hogy a Waldorf iskolákban nincs tankönyv?

A Waldorf iskolában nincsenek hagyományos értelemben vett tankönyvek. Nagyalakú, sima lapú füzeteket használnak a gyerekek, amelyekbe az osztálytanító vezetésével, az órai témakörökkel kapcsolatosan írnak, rajzolnak, vagyis maguk készítik el "jegyzeteiket". Az osztálytanító a Waldorf kerettanterv alapján kidolgozza az éves tananyagot, ehhez illeszti a használni kívánt könyveket. Ötödik osztálytól kezdődően kapnak olyan feladatokat a diákok, amelyek során egy-egy kérdésnek önállóan kell utána járniuk a könyvtárban, elmélyülve a szakirodalomban, és az elvégzett munkáról be kell
számolniuk a többieknek A Waldorf iskolákban erősítik az önálló anyagfeldolgozást, így a gyermekek korán elsajátítják az új tudás megtanulásának technikáit.


Igaz, hogy a Waldorf iskolában nincs osztályzás?

A Waldorf-pedagógia a gyermeki érdeklődés fenntartása mellett a gyermekben szunnyadó képességek szabadon történő kibontakoztatására törekszik. Ennek érdekében egy belső vágyat próbál kiépíteni a gyermekben, amely őt végül saját akaratából sarkallja a világ megismerésére. A külső motivációt lehetőség szerint kerüli, ezért tartózkodik pl. az osztályzástól is. A megerősítés, a visszajelzés, a tanárok örömteli elismerése, kiigazítása vagy helytelenítése, és később mind inkább a társak értékelése a fontos. A feleltetés okozta szorongás kiküszöbölése által szabaddá vált légkörben, a
tanulók teljesítőképessége szárnyakat kap.


Hogyan kaphatnak a szülők visszajelzést a gyermekek tanulmányáról?

A szülők az év során az epochákat záró nyílt napokon kaphatnak képet a gyerekekkel folyó munkáról. A havonta tartott szülői esteken folyamatosan tájékozódhatnak és személyesen is megkereshetik az osztálytanítót kérdéseikkel. Év végén a gyerekek szöveges értékelést kapnak a bizonyítványukban. Ezek az értékelések az osztálytanítók által igényesen megírt bizonyítványversek, melyeket a gyermekeknek a következő tanévkezdésre meg kell tanulniuk. A szülők részére külön készítenek az osztálytanítók a gyermek éves fejlődéséről egy szöveges záró értékelést.


Igaz-e, hogy fizetős az iskola, és mennyi a tandíj?

Alapelv a Waldorf iskolákban, hogy egyetlen gyereket sem utasítanak el anyagi okok miatt. Igen, ez az iskola, mivel Egyesületi fenntartója van, fizetős intézmény. Havonta fizetünk a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület számlájára támogatói adományt, ezekkel a befizetésekkel, ill. az állami fejkvótával tartjuk fenn intézményünket. A szülők szabadon döntik el, mennyit tudnak havonta vállalni. Minden oktatási évben újra végig kell gondolnia szülőknek, mennyi összeggel tudják a gyermek iskoláztatását támogatni. Mivel az Egyesület kiemelten közhasznú társaság, a támogatói díjbefizetésekről igazolást tudunk kiadni, ami a hatályos szja. törvény alapján adókedvezményre jogosít.


Egy Waldorf iskolát végzett gyermek hogyan fogja megállni a helyét a továbbtanulásban ill. az életben?

Németországban több mint 80 éve működnek ilyen iskolák. Az élet igazolta létjogosultságukat, a Waldorf diákokat kimondottan nagyra becsülik a felsőoktatási intézmények. Diákjaink kiemelkednek a kreativitás, a csoportmunka, a folyamatokban való gondolkodás területén. Mivel az iskolai évek alatt tanulnak meg a gyermekek és közben nem veszítik el nyitottságukat, kezdeményező készségüket, kreativitásukat, diákjaink sikeresek a továbbtanulásban és a legkülönbözőbb szakmákban.


Átjárhatóság van –e a Waldorf iskolák és a hagyományos iskolák Között?

Átvétel más iskolákból
Itt több befolyásoló tényező merülhet fel. Fontos szempont, hogy a leendő tanuló a már kialakult közösségbe mennyire beilleszthető? A gyermek számára az új környezet, mennyire elfogadható? Gátolja, vagy serkenti a további tanulmányait a helyváltoztatás? Mivel egyszeri találkozással ez nem mérhető fel, „vendégtanulásra” hívjuk meg, ahol mind a gyermeknek, mind az osztálytanítónak több lehetősége nyílik megismernie egymást, és az együttes munka többiekkel jelzés értékű, segít a döntésben.

Eltávozás más iskolákba
A Waldorf-pedagógia a hagyományos oktatáshoz képest a tananyagot más ritmusban oktatja, de bizonyos életkorokban a két iskola típus átjárható.
Bármelyik évben a szülő dönthet arról, hogy a gyermekét más iskolába íratja, de a kétféle iskolatípus pedagógiai programjainak különbözősége miatt ajánlatos a negyedik, ill. hatodik osztály elvégzése után iskolát váltani, ugyanis ekkor kerülnek szinkronba az oktatási tematikák, és ekkor szülői kérésre az iskola szöveges bizonyítványt állít ki, amely alapján fogadja a gyermeket egy másik iskola.


Mi lesz a gyermekkel az általános iskola befejezése után?

A 8. osztály befejezésével a Waldorf iskola hagyományos bizonyítványt ad a gyermekeknek. Ezzel a bizonyítvánnyal folytathatja tanulmányait más iskolákban vagy Waldorf gimnáziumban. Gimnáziummal rendelkező Waldorf iskolák 13 évfolyamosak. Itt már minden tantárgyat szaktanár tanít. Olyan élet közeli tárgyak is megtalálhatók a tananyagban, mint mezőgazdasági, üzemi, szociális gyakorlat. Az iskolaidő 12. osztályban befejeződik, zárásként minden diák elkészíti éves munkáját. A 13. évben készülnek a diákok az érettségire önálló felkészülés alapján, tanári konzultációs segítséggel. A tapasztalatok alapján a vizsgaeredmények a hagyományos iskolákéhoz hasonlóak, vagy az átlagnál jobbak is lehetnek. Mindezt szorongásmentes tanulási légkörben, kreativitásukat nem elveszítve, önbizalmukban megerősödve érik el a diákok.


Igaz, hogy a Waldorf gyerekek nem nézhetnek televíziót és nem használhatnak számítógépet?

Nem igaz. Az tény, hogy a Waldorf pedagógia nem helyesli a túlzásba vitt televíziózást, mint kész képeket sugárzó készülék a gyermek képalkotó fejlődését gátolja. Dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus erről így ír: “ A készen kapott kép először is testileg blokkol, holott pont a mozgás lenne a lényeges. Ugyanakkor lelkileg is blokkol, mert megszűnik a belső képkészítés és -feldolgozás.

Megosztás:
2019. Szeptember 17. Kedd  Zsófia

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Mihály Kertje Waldorf Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


A hatalmas 1%, nagy segítség!
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Konzervgyári Konyha

2019.04.29 - 05.03. Menü étlap letöltése...
(A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader program szükséges)

Óvodai menü

Szállító: Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Csak életünk öregszik, lelkünk halhatatlan A fátyol szétszakad, már nincs tovább titok

- Erich Fromm

Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada