Pedagógiai Célok

Általános célok

Egy olyan alternatív módszertanra épülő pedagógiai program működtetése, amely keretében integrált tananyagtartalmak mellett egy komplex képességfejlesztés (személyiségfejlesztés, tanulási készségek, szociális készségek) valósul meg, figyelembe véve a gyermekek életkori és személyes sajátosságait. Mindenekelőtt a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődésének hármasságát tartjuk szem előtt. Pestalozzi (1746-1827) fogalmazta meg a Szív, a Kéz és a Fej iskoláját.
A szív iskolájaként célunk: az érzelmi biztonság megteremtése, az érzelmi intelligencia fejlesztése a művészetek által (képzőművészet, zene, dráma)
Kéz iskolájaként célunk: a cselekedtető tanulás és szemléletformálás, a mozgás, a kézügyesség fejlesztése, és azok bekapcsolása a belső motiváció kialakításába
Fej iskolájaként célunk: a tananyag elsajátítása, mely elsősorban élményeken, az alapkompetenciák fejlesztésén keresztül zajlik.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek egészséges önismeretre tegyenek szert, képessé váljanak a közösségben való együttműködésre, rendelkezzenek a továbbtanuláshoz szükséges képességekkel,   kialakuljanak bennük az egészséges és környezettudatos életvitelhez szükséges készségek, az önmegvalósításhoz, az önálló tanuláshoz és problémamegoldáshoz szükséges kompetenciák.

Pedagógiai célok
Pedagógiai programunk a Nemzeti alaptantervre épít. Így az elsajátítandó készségek, képességek és ismeretek terén a NAT az irányadó. Az alábbiakban az egyes szakaszokban azokat a pedagógiai célokat határozzuk meg, melyek iránymutatást adnak ahhoz, hogy a fő célkitűzéseinken túl az egyes szakaszokban mire helyeződik a hangsúly:
1-2. évfolyam
 • Az óvoda-iskola átmenet támogatása
 • A tanuláshoz szükséges alapkészségek kialakítása (írás-olvasás-számolás), a személyiség és a szociális készségek fejlesztése
 • Az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése, az egyéni haladási ütem biztosítása
 • Az életkornak megfelelően játék, és tevékenység-központú tanulás
 • Epochális és projekt rendszerű ismeretelsajátítás, ahol a problémamegoldás kerül a fókuszba
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
 • Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő érzelmi nevelés
 • Közvetlen környezet megismerése, érzékenyítés a környezettudatos viselkedésre
 
3-4. évfolyam
 • A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése (írás-olvasás-számolás)
 • Az egyéni érdeklődés alapján az önálló munka megalapozása,
 • Az életkornak megfelelően játék, és tevékenység-központú tanulás,
 • Epochális és projekt rendszerű ismeretelsajátítás, ahol a problémamegoldás kerül a fókuszba,
 • Az önálló tanuláshoz szükséges készségek megalapozása,
 • Komplex integrált képességfejlesztés (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák)
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
 • Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő érzelmi nevelés
 • Ismerkedés a tágabb környezettel, érzékenyítés a környezettudatos viselkedésre
5-6. évfolyam
 • Komplex integrált képességfejlesztés egyéni haladási ütem alapján (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák),
 • Önismeret fejlesztése
 • Problémahelyzetekből kiinduló ismeretszerzés a projektmódszer alkalmazásával,
 • Az egyéni érdeklődés alapján a kreativitás fejlesztése
 • Az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek fejlesztése, tudatos tanulási stratégiák kialakítása
 • Az egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás fejlesztése
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
7-8.évfolyam
 • Általános műveltség megalapozása, problémahelyzetekből kiinduló ismeretszerzés a projektmódszer alkalmazásával
 • Pályaorientáció az egyéni érdeklődés alapján
 • Komplex integrált képességfejlesztés egyéni haladási ütem alapján (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák),
 • Az önismeret, önfegyelem, önértékelés fejlesztése
 • Az önálló ismeretszerzési technikák bővítése, elmélyítése, az elvont gondolkodás fejlesztése, kutatási módszerek elsajátítása;
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
 • Az egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás fejlesztése, prevenció