Pedagógiai Célok


Általános célok


Egy olyan alternatív módszertanra épülő pedagógiai program működtetése - a NAT-ra alapozva - , amely keretében integrált tananyagtartalmak mellett egy komplex képességfejlesztés (személyiségfejlesztés, tanulási készségek, szociális készségek) valósul meg, figyelembe véve a gyermekek életkori és személyes sajátosságait. Mindenekelőtt a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődésének hármasságát tartjuk szem előtt. Pestalozzi (1746-1827) fogalmazta meg a Szív, a Kéz és a Fej iskoláját.
 • A szív iskolájaként célunk: az érzelmi biztonság megteremtése, az érzelmi intelligencia fejlesztése a művészetek által (képzőművészet, zene, dráma)
 • Kéz iskolájaként célunk: a cselekedtető tanulás és szemléletformálás, a mozgás, a kézügyesség fejlesztése, és azok bekapcsolása a belső motiváció kialakításába
 • Fej iskolájaként célunk: a tananyag elsajátítása, mely elsősorban élményeken, az alapkompetenciák fejlesztésén keresztül zajlik.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek egészséges önismeretre tegyenek szert, képessé váljanak a közösségben való együttműködésre, rendelkezzenek a továbbtanuláshoz szükséges képességekkel,   kialakuljanak bennük az egészséges és környezettudatos életvitelhez szükséges készségek, az önmegvalósításhoz, az önálló tanuláshoz és problémamegoldáshoz szükséges kompetenciák.

Pedagógiai célok

Pedagógiai programunk a Nemzeti alaptantervre épít. Így az elsajátítandó készségek, képességek és ismeretek terén a NAT az irányadó. Az alábbiakban az egyes szakaszokban azokat a pedagógiai célokat határozzuk meg, melyek iránymutatást adnak ahhoz, hogy a fő célkitűzéseinken túl az egyes szakaszokban mire helyeződik a hangsúly:


1-2. évfolyam

 • Az óvoda-iskola átmenet támogatása

 • A tanuláshoz szükséges alapkészségek kialakítása (írás-olvasás-számolás), a személyiség és a szociális készségek fejlesztése

 • Az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése, az egyéni haladási ütem biztosítása

 • Az életkornak megfelelően játék, és tevékenység-központú tanulás

 • Epochális és projekt rendszerű ismeretelsajátítás, ahol a problémamegoldás kerül a fókuszba

 • A közösségben való aktív részvétel támogatása

 • Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő érzelmi nevelés

 • Közvetlen környezet megismerése, érzékenyítés a környezettudatos viselkedésre

3-4. évfolyam

 • A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése (írás-olvasás-számolás)

 • Az egyéni érdeklődés alapján az önálló munka megalapozása,

 • Az életkornak megfelelően játék, és tevékenység-központú tanulás,

 • Epochális és projekt rendszerű ismeretelsajátítás, ahol a problémamegoldás kerül a fókuszba,

 • Az önálló tanuláshoz szükséges készségek megalapozása,

 • Komplex integrált képességfejlesztés (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák)

 • A közösségben való aktív részvétel támogatása

 • Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő érzelmi nevelés

 • Ismerkedés a tágabb környezettel, érzékenyítés a környezettudatos viselkedésre

5-6. évfolyam

 • Komplex integrált képességfejlesztés egyéni haladási ütem alapján (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák),

 • Önismeret fejlesztése

 • Problémahelyzetekből kiinduló ismeretszerzés a projektmódszer alkalmazásával,

 • Az egyéni érdeklődés alapján a kreativitás fejlesztése

 • Az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek fejlesztése, tudatos tanulási stratégiák kialakítása

 • Az egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás fejlesztése

 • A közösségben való aktív részvétel támogatása

7-8.évfolyam

 • Általános műveltség megalapozása, problémahelyzetekből kiinduló ismeretszerzés a projektmódszer alkalmazásával

 • Pályaorientáció az egyéni érdeklődés alapján, felvételi felkészítés

 • Komplex integrált képességfejlesztés egyéni haladási ütem alapján (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák)

 • Az önismeret, önfegyelem, önértékelés fejlesztése

 • Az önálló ismeretszerzési technikák bővítése, elmélyítése, az elvont gondolkodás fejlesztése, kutatási módszerek elsajátítása

 • A közösségben való aktív részvétel támogatása

 • Az egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás fejlesztése, prevenció